2.02.2011

மித்திரன்(s)

என் அபிமான அசோகமித்ரனும் ,
மற்றும் என் அன்புமான் மித்திரன் - வீ .அர்.கன்னும்